Nasze Różnowo

Różnowo

Różnowo jest wsią położoną w gminie Dywity, 15 km od Olsztyna, w woj. warmińsko-mazurskim. Historycznie jest to duża wieś chłopska, z czytelnym układem dawnej owalnicy o zabudowie zwartej, z zabudową kolonijną. Jest to osada o zarysie wrzeciona, z owalnym (wydłużonym) placem między dwiema, łukowatymi liniami zabudowy. Wymieniona po raz pierwszy w 1354r. pod nazwą Rosenaw z racji wydania dokumentu lokacyjnego. Obecnie wieś o znacznie przekształconej zabudowie. Istotny wpływ na życie mieszkańców Różnowa ma sąsiedztwo Olsztyna. Teren jest przyrodniczo zróżnicowany, wieś znajduje się nad polderem (doliną), sztucznie odwadnianym jeziorem, które podlega ochronie oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. Sołectwo zajmuje powierzchnię 1329 ha. Zamieszkuje je 1408 (wg stanu na dzień 04.10.2017 r.) mieszkańców. W ramach sołectwa wyróżnić można jednostki osadnicze: typowa dla krajobrazu wiejskiego wieś Różnowo, dawny majątek ziemski, przekształcony po wojnie w PGR Różnowo oraz tzw. nowe osiedle Różnowo. Przez wieś przebiega droga powiatowa nr 1430N. Różnowo skomunikowane jest z Olsztynem – autobusy linii nr 108 i 112.